นางสาวภาวนา งามสุทธิ
นายด่านศุลกากรเขมราฐ
เมนูหลัก
ลิงค์ภายนอก
 
 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
 
 

ข้อมูลบุคลากร
อัตรากำลัง
ตำแหน่ง จำนวน หมายเหตุ
นายด่านศุลกากร ผู้อำนวยการระดับสูง 1  
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ 1  
นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ / ชำนาญการ 9  
เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน 4  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน 2  
พนักงานราชการ 3  
ลูกจ้างประจำ 2  
ลูกจ้างชั่วคราว 1  
รวม 23  

อัตรากำลัง ณ ปัจจุบัน
ตำแหน่ง จำนวน หมายเหตุ
นายด่านศุลกากร ผู้อำนวยการระดับสูง 1  
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ -  
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ 4  
นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ 3  
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน 3  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 1  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1  
พนักงานราชการ 2  
ลูกจ้างประจำ 2  
ลูกจ้างชั่วคราว 1  
รวม 18